fbpx

LEAN a digitální transformace (1)

Stane se digitální transformace podniků zhoubou pro LEAN? Mohla by, alespoň v případě určitých typů podniků. Více pravděpodobné to je u větších společností než u menších nebo středních podniků, které jsou více závislé na lidské síle a jejichž vedoucí pracovníci dobře chápou významnost systému založeného na lidském faktoru.

Investování podniků se čím dál tím více přesouvá z původně tradičního zaměření na stroje a zaměstnance k robotům a softwaru. Ptáte se proč? Podniky si totiž myslí, že data a digitální transformace se stane zdroje konkurenční výhody. A zrovna v oblasti digitální transformace jsou si podniky jistější svými schopnostmi a tedy i naplněním podstaty digitální transformace v porovnání s tím, když by musely provádět transformaci na podniky využívající LEAN. Ředitelé těchto podniků totiž vidí potenciál v automatizaci a umělé inteligenci, což jsou podle nich aspekty s mnohem významnějšími funkcemi než je práce zaměstnanců, jejíž významnost se bude s postupem času snižovat. Jejich názor je takový, že se technologie stane mnohem hodnotnější než zaměstnanci. Vidí totiž technologii jako hlavní podnikový zdroj s velkým přínosem. U zaměstnanců je jejich přínos brán v potaz pouze tehdy, dokud přispívají k inovacím. A zrovna inovace jsou důležitým faktorem pro přežití LEANu v podnicích.

Digitální transformace se ukázala jako hlavní součást podnikové strategie, zatímco analýza dat se ukázala jako nová cesta k identifikaci problémů, jejich řešení a obecně jako vhodný nástroj pro rozhodování. A jak se zdá, tak je tímto způsobem LEAN postupně nahrazován, v některých případech výrazně odsouván na druhou kolej či dokonce úplně odstraňován z podnikových priorit.

Zajímavé také je, že digitální transformace podniků nutí ke změně i další součásti, které jsou na transformované podniky napojeny, např. zákazníky. Oproti tomu transformace podniků na LEAN se snaží měnit manažery daného podniku. Vzhledem k historickým souvislostem je celkem zřejmé, že manažeři jsou rádi, když se oni měnit nemusí a raději se mají změnit nebo přizpůsobit ostatní. Změna chování ostatních je pro ně totiž snazší a tedy i přijatelnější, než něco podobného absolvovat u sebe. A obecně platí, že transformace podniku je úspěšná tehdy, když se musí změnit ostatní, protože když se mění manažeři podniku, transformace se obvykle nepodaří.

Zatím sice nikdo nedokáže předpovídat budoucnost, takže nemůžeme na 100 % říct, k jakému vývoji dojde, ale v současné chvíli to vypadá tak, že podniky budou pro dosažení konkurenční výhody a zlepšení produktivity raději investovat do automatizace, softwarů a analytických nástrojů pro zpracování dat než aby investovali tradičním způsobem. Investování do tradičních a velkých investičních celků bude přenecháno ostatním složkám dodavatelských řetězců. Můžeme však očekávat i různé výjimky, kterými budou primárně podniky, které vidí ve výrobě schopnost hodnou záchrany a rozvoje, jako součást dlouhodobého přežití podniku. Ty se budou chtít držet blízko svých zákazníků, jak fyzicky tak i digitálně, a uspokojovat je tím, že jim budou dodávat to, co zákazníci chtějí, kdy to chtějí a kolik toho chtějí.

Pokud nebude všechno vhodně zajištěno a zabezpečeno, může dojít k tomu, že se podniky stanou kvůli digitální transformaci méně flexibilními a méně schopnými přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, alespoň v blízké době. Bude to důsledkem navrhování systémů, ve kterých jsou lidé nuceni obsluhovat stroje, nikoli kde stroje musí sloužit lidem. V ne příliš vzdálené budoucnosti to umělá inteligence může (ale také nemusí) napravit. V současnosti u vedoucích pozic v podnicích prostě převládá názor, že schopnosti zaměstnanců nejsou natolik důležité pro digitální budoucnost. To je však poněkud zvláštní smýšlení, když vezmeme v potaz, že lidé jsou tvůrci digitálních technologií.

Přeloženo z příspěvku: Digital Transformation vs. Lean Transformation
Autor: Bob Emiliani

Přeložil: Pavel Ondra