fbpx

Komunikace strategie řízení změn: Alfa i omega úspěšné strategie

Existence organizace v dnešní době je závislá především na její schopnosti dobře se přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám. Případně umět si přizpůsobit okolní podmínky svojí existenci. V obou těchto případech je ale klíčová dovednost „umět identifikovat, zavádět a řídit změny“. Každý, kdo byl zaměstnanec, má vlastní zkušenost se změnami, které jeho organizace zaváděla. Změny, ke kterým v organizacích dochází, jsou nejčastěji vyvolávány změnami v oblasti strategie příslušné organizace. Podstatným aspektem při implementaci nové nebo revidované strategie je způsob, jakým bude firma strategii komunikovat, tj. jakým způsobem o ní dá vědět směrem ven i dovnitř firmy.  Běžná praxe však ukazuje, že často dochází k podceňování komunikace strategických změn a vzniku řady kolizí, typicky na úrovni organizační kultury.

Otevřená a oficiální komunikace strategie může přitom společnosti významně pomoci posilovat svoji konkurenční pozici v těchto oblastech:

  • Transparentnost, kterou jasná komunikace strategie směrem jak k externím zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerům, tak interním zaměstnancům přináší, může podstatně posilovat důvěryhodnost firmy a její pozitivní vnímání.
  • Dobře formulovaná strategie (vč. například mise a hodnot firmy) může také firmu výrazně odlišovat od konkurentů.
  • Kvalitní, jednoznačná a jasně komunikovaná strategie může také pozitivně ovlivňovat oblast řízení lidí – budovat pocit sounáležitosti zaměstnanců k firmě, snižovat firemní nejistotu a přispívat ke zlepšování firemní kultury.

A na závěr je důležité si uvědomit, že při komunikaci nové nebo výraznější změny stávající strategie. je vhodné stanovit, komu a jakým způsobem bude strategie komunikována. Musí být zajištěno její jasné a jednotné sdělení, pochopení a přijetí zaměstnanci, externími partnery a dalšími zainteresovanými stranami (shareholdery). Možných řešení je opět celá řada, většinou je vhodné kombinovat různé způsoby (internet nebo intranet, celofiremní workshopy, teambuildingové akce, akce pro klíčové partnery, všechny další aktivity firmy apod.). Komunikaci realizovat neustále a otevřeně. Nejde jen o jednosměrné sdělování záměrů, ale o možnost o strategii otevřeně diskutovat.