Princíp „pull“ produkcie s využitím Kanbanu je jeden z najväčších úspechov výrobného systému Toyota (angl.  skratka TPS – Toyota Production System), a teda aj samotnej štíhlej výroby. Množstvo nedokončenej výroby je limitované systémom Kanban kariet.

(Přeloženo z originálu “The Problem of Losing Kanban – Different Kanban Types”, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Nadprodukcií je zabránené výrobou iba tých častí, ktoré sú vybrané zo supermarketu. Kanban karta z tejto časti je potom vrátená na začiatok produkcie. Avšak systém Kanban funguje iba vtedy, ak je Kanban karta vrátená na začiatok produkcie. So stratami Kanban kariet je teda spojený problém s reprodukciou už realizovanej produkcie. V tomto príspevku by som chcel rozobrať rozličné metódy, ako zabrániť práve stratám Kanban kariet, vrátane ich rozličných typov.

sample-kanban
Kanban (Image by Christoph Roser with permission on AllAboutLean.com)

Kanban karta obsahuje informácie o typoch a množstvách produktov, ktoré majú byť vyrobené, kde a kedy. Fungujúci Kanban okruh má zásadný význam pre fungujúci „pull“ systém výroby. V mnohých firmách je Kanban karta len zdrapom papiera. Nanešťastie, v mnohých firmách majú pracovníci taktiež zvyk tieto zdrapy papiera vyhadzovať do odpadu. Často na neusporiadaných pracoviskách, aj dôležitá Kanban karta je vyhodená ako nepotrebný kus zdrapu papiera.

V ešte horšom prípade spoločnosť laminuje tieto Kanban karty do plastových obalov. Tieto laminované Kanban karty sú potom využívané ako výborné škrabky na ľad na vašom aute. V tuhej zime teda Kanban karty začali miznúť veľmi rýchlo, pretože zamestnanci si nimi oškrabovali ľad z okien. Prirodzene bez Kanban kariet potom výroba dostala záškrt.

Protiopatrenia proti stratám Kanban kariet

Stabilné a robustné Kanban štandardy

Jednou z prvých vecí, ktoré by ste mali spraviť pre váš Kanban systém, je urobiť ho robustným. Je jasne definované miesto, kde je Kanban karta prichytená k materiálu? Je prichytená správne alebo odpadáva počas transportu? Napríklad, pre väčšie železné výrobky som mal úspech využitím magnetických Kanban kariet, ktoré sa jednoducho „prilepili“ k súčiastke. Ďalej si treba zodpovedať, či je definované presné miesto umiestnenia karty alebo musí pracovník chodiť okolo väčších súčiastok a hľadať Kanban kartu? Máte jasne vyznačené Kanban schránky v supermarkete a na začiatku produkcie? Máte zavedený vizuálny management, aby ste jednoducho zistili koľko Kanban kariet sa kde nachádza? Váš Kanban systém musí byť robustný na to, aby ste znížili pravdepodobnosť, že budete dosahovať zmienených strát Kanban kariet.

Okrem toho by ste nemali skresať počet Kanban kariet až na holú kosť. Vždy je dobré mať aspoň pár, možno jednu kartu navyše, aby sa systém nezrútil ihneď po tom, ako chýba jedna karta.

Vzdelávajte vašich zamestnancov

Vaši zamestnanci musia vedieť a chápať dôležitosť týchto Kanban kariet. S Kanban kartami sa musí zaobchádzať ako s dôležitými informáciami pre vašu produkciu. V skutočnosti slovo „kanban“ pochádza z Japonského slova označujúci názov obchodu, kde tento názov nie je len obyčajným názvom, ale reprezentuje česť celého podniku.

Práve preto musíte vzdelávať  vašich ľudí o dôležitosti Kanbanu. Dôležité je, aby nielen pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s Kanban kartami na dennej báze, ale aj pracovníci, ktorí do styku s ním tak často neprichádzajú, mali o ňom potrebné informácie.

Digitálne Kanban karty

Jedným zo spôsobov, ako redukovať straty Kanban kariet, je prejsť na digitálny, napr. MRP systém. Môžete vytlačiť novú kópiu karty každý krát, keď musí byť produkt znovu doplnený. Vedie to k tomu, že Kanban karty prejdú menej rukami, a preto je menej možností ako ich stratiť. Na druhej strane, som však veľmi opatrný pri prechádzaní na digitálnu verziu. Podľa mojich skúseností to skvele funguje v teórii, ale v praxi však vzniká viac ako pár problémov z využitia počítačových systémov. Všeobecne platí, že počítače sú zmiešaným požehnaním. Buď fungujú alebo nie. Vy rozhodnite.

Kovové Kanban karty

Čo však bez pochýb fungovalo u mňa, bolo nahradenie papierových Kanban kariet kovovými, v tomto prípade uchytených na paletových klietkach. Dielňa stratila príliš mnoho papierových Kanban kariet, buďto chcene (pracovníci ich jednoducho vyhodili), alebo nechcene (karty spadli alebo skĺzli pod materiál). Náhradou za väčšie 30×30 cm kovové pláty s uchytenými Kanban kartami sme tento problém vyriešili.

Kovová karta (Image by Christoph Roser with permission on AllAboutLean.com)

Kovové karty už naďalej nepadali alebo neskĺzli pod materiál. A aj keď áno, tak záťaž kariet taktiež pridala psychickú záťaž na pracovníka. Pracovníci si už nedovolili vyhodiť tieto Kanban karty, pretože boli jednoducho ťažké a vyzerali dôležito.

Krabica ako Kanban karta

Samozrejme, ešte väčšou a ťažšou Kanban kartou, než je kovová Kanban karta, je využiť celú krabicu ako Kanban kartu. Inými slovami, informácia je permanentne spojená s krabicou. V tomto prípade sa na začiatok výroby nevracia Kanban karta vo svojej klasickej papierovej podobe, ale celá krabica. Obdobné riešenie platí aj pre vozíky, kde sú Kanban karty permanentne spojené s celým vozíkom naloženým materiálom.

Žiadne Kanban karty

Samozrejme, najjednoduchším spôsobom ako nestratiť Kanban kartu, je nemať ju. Nanešťastie, toto riešenie vyžaduje špeciálne okolnosti  a nie vždy je reálne. Avšak, nie je nemožné. Pokiaľ je výrobný systém tvorený len jednou stanicou s priľahlým supermarketom, pracovník môže jednoducho vidieť obsah supermarketu a doplniť tovar požadovaným množstvom zo skladu. Inak povedané, pokiaľ je množstvo jedného produktu skoro vyčerpané, pracovník vyrobí tohto produktu viac. Avšak, toto funguje iba keď je Kanban cyklus krátky, vyžaduje iba jedného pracovníka a nie je príliš mnoho rozličných produktov.

Nález stratených Kanban kariet

Akokoľvek je váš systém dobrý, vždy dochádza k strate Kanban kariet. Dokonca aj Toyota stráca občas svoje Kanban karty. Z toho dôvodu sú Kanban karty spočítane. Každý krát, teraz aj potom, musí byť počet Kanban kariet kontrolovaný.

Digitálny Kanban umožnuje, aby bol tento kontrolný systém automatizovaný. Pokiaľ  určité číslo už naďalej neplynie, môže to byť spôsobené stratou Kanban karty, a musí byť preto nahradené. Papierová forma Kanbanu je najjednoduchšia na evidenciu, pokiaľ sú všetky Kanban karty na jednom mieste. Napríklad, pokiaľ je jeden druh produktu s rovnakými Kanban kartami umiestený v supermarkete, je jednoduché spočítať ich počet. Pokiaľ chýba jedna alebo dve karty, skontrolujte či čakajú alebo sú vo výrobe, prípadne či sa nestratili.

Takéto kontroly chýbajúcich Kanban kariet sa musia realizovať na pravidelnej báze. Pre novovytvorené Kanban systémy by som tieto kontroly robil častejšie, až pokým by som nemal pocit, že počet chýbajúcich kariet sa znížil. Frekvencia takýchto kontrol Kanban kariet môže byť taktiež prispôsobená na základe predchádzajúcich skúseností.

Dúfam, že tento príspevok vám bol nápomocný. Teraz choďte a zlepšujte svojich procesov!

Přeloženo z příspěvku: The Problem of Losing Kanban – Different Kanban Types
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Michal Londák

Leave a Reply