fbpx

Inspirace: Strategie modrého oceánu

W. Chan Kim a Renée Mauborgne – Strategie modrého oceánu: Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry

Za základ úspěchu, který je trvalého charakteru s cílem udržitelného a ziskové růstu, rozhodně nelze považovat konkurenční boj v podobě různých rozbrojů, neúprosných střetů a přímých konfrontací s konkurenčními firmami, což bohužel některé firmy zřejmě netuší, jinak by zachovávaly určitě jiný postoj. Tímto přístupem a chováním tak bojují o dosažení konkurenční výhody, svádějí bitvy o tržní podíl a usilují o to, být odlišní a výjimeční oproti své konkurenci. Konkurence jako taková je pro business přínosná a odlišnost od konkurence je samozřejmě v pořádku, přece jen to základem konkurenční výhody, ale otázkou je, zda je vhodné jít právě směrem střetů a konfrontací za svým cílem.

Je potřeba si totiž uvědomit, že základem podnikatelského úspěchu jsou v hlavní míře přeci jen inovace v oblasti tvorby hodnot, s čímž souvisí schopnost vytvoření a ovládnutí modrých oceánů, tzn. nekonkurenčních, neobsazených, volných a dostupných prostor a trhů. Právě vytváření modrých oceánů je charakterizováno jako umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry, čímž je právě tato kniha charakteristická (nejen dle podtitulu). Hlavní myšlenka strategie modrého oceánu tedy vychází z toho, že je lepší, když firma s konkurencí přestane soupeřit a zaměří se právě na inovaci s cílem dosažení hodnotové inovace a vytvoření si unikátního a neosazeného trhu, když si najde skulinu neboli díru na trhu. Bohužel situace chování konkurenčních bojů a podmínky na trzích jsou takové, že existuje mnoho konkurentů, jejichž nabídka mnohonásobně převyšuje aktuální poptávku a tak jsou výsledkem toho spíše rudé oceány než ty modré. Právě rudé oceány jsou charakteristické konkurenčními souboji, které mnohdy nemají konce a právě těmito souboji o konkurenční výhody firmy spíše více ztrácejí, než získávají, jelikož pravděpodobnost, že by jim taková strategie mohla zajistit budoucí ziskový růst, je stále menší a menší.

V knize tak lze nalézt v kontrastu různé dosavadní tradiční předpoklady a strategie podnikatelského úspěchu, které jsou vystaveny pochybám o jejich funkčnosti a tím vlastně od základu mění určitý dosavadní a tradiční pohled na věc. Všechny faktory jsou v této publikaci podpořeny s pomocí důkladného studia hodnotových inovací, k nimž došlo během více než 100 let ve 30 různých odvětvích, a to včetně analytických nástrojů a principů, s jejichž využitím lze docílit úspěšné formulace a realizace strategie modrého oceánu. Jde o jakýsi souhrn pravidel, metod či nástrojů, ucelený přístup v oblasti hodnotových inovací a vytvoření těchto modrých oceánů a příležitostí, které lze v praxi uplatnit vzhledem ke konkurenčnímu boji.

Vytvořením hodnotových inovací dochází ke skokovým přírůstkům hodnot jak pro firmy, tak pro zákazníky, a to razantním způsobem, čímž vlastně dochází k odstranění konkurence, odloučení se od ní, zvýšení konkurenční výhody a podpoře poptávky. Aplikace strategie modrého oceánu však často vyžaduje určitou dávku představivosti a kreativity za účelem dosažení toho pravého užitečného produktu s významnou hodnotou. Ovšem převážně díky týmové práci je možné přicházet s novými produkty a obchodními modely i v segmentech, kde se inovace hledají velmi složitě.

V případě, že firma (ať už malá či velká) plánuje vytvoření nového produktu nebo třeba jen určitou změnu aktuální nabídky a chce zkusit změnit přístup a myšlení v tomto směru a neobracet se na jiné podobné firmy, kde by se mohla inspirovat, tak by rozhodně nebylo od věci zkusit filozofii právě této knihy aplikovat do praxe. Je totiž možné nalézt v rámci dané oblasti, která se na první pohled zdá být již plně vyčerpanou, zcela nový produkt a využít jej k získání vedoucí pozice na trhu. Návrh nového produktu je možné s pomocí hodnotové inovace vyjádřit v několika bodech:

  • Stávající  situace – je nutné zjistit aktuální nabídku firmy v rámci segmentů. Stejně tak je nutné si říci, jaké klíčové kompetence firma má, které může využít.
  • Klíčové faktory – je nutné zjistit, dle čeho se zákazník rozhoduje, jaké očekává od produktu vlastnosti a také jaké potřeby chce daným produktem uspokojit.
  • Hodnotová křivka – vytvoření hodnotové křivky s potřebou znalostí, jak dobře si stojí produkty konkurence v různých faktorech, v jakých oblastech jsou konkurenční produkty slabé a silné a jak velkou hodnotu faktory zákazníkovi přináší.
  • Výběr faktorů zvyšujících hodnotu – výběr faktorů, které zvyšují hodnotu s tím, že je potřeba brát v potaz informace o tom, které ze slabých faktorů konkurence lze u naší firmy zvýšit a které z nich přináší podstatně zvýšenou hodnotu pro zákazníka.
  • Výběr faktorů snižujících náklady – výběr faktorů, které snižují náklady s tím, že je potřeba brát v potaz i jejich hodnotu pro zákazníka.
  • Přidání nových faktorů – přidání nových faktorů, které budou mít zvyšující hodnotu pro zákazníka a nezapomenout na ty, které mohou být opomenuty.
  • Definování nového produktu – na základě omezení a pozvednutí stávajících faktorů a vytvoření nových je potřeba definovat nově nalezený produkt.

Osobně lze tuto publikaci jedině doporučit a to asi převážně každému podnikateli, jehož zájmem je se odlišit od svých konkurentů v rámci tržního segmentu a získat tak svou konkurenční výhodu nad ostatními. Samozřejmě není od věci, když si tuto knihu přečte i kdokoliv jiný, protože by určitě bylo možné přeneseně využít získané poznatky jak v osobním životě, tak i do budoucna v případě vlastního businessu. Individuální tipy na inovace si každý člověk či každá firma již musí vymyslet dle svého, na to žádné příručky, kde by se dalo zjistit, jak přesně co udělat, jen tak nejsou, protože by to opět dělali všichni. Inovace jsou přeci jen unikátní a záleží vždy na individuálním přístupu. Proto v této knize nejsou přímo žádné tipy na inovace, ale o to podstatnější jsou zde nástroje, s jejichž pomocí je možné objevit právě inovační tipy, podnikatelské nápady, na kterých potom všechno stojí.